Jaki jestem (numerologicznie!)Who am I (by numbers)Bin ich?Кто я (по номерам)?

top_r_001

Z książki „Cykle życia” Gladys Lobos dowiedziałem się jaki jestem i co mnie czeka. Moja data urodzenia 26.06.1938 czytana jest przez numerologów jako suma poszczególnych cyfr: 2+6+6+1+9+3+8=35 a 3+5=8 . A więc dla specjalistów od wróżb numerycznych jestem ÓSEMKĄ. Można sobie wierzyć albo i nie, ale coś jest na rzeczy…

top_r_001From the book „life cycle” Gladys Lobos I learned what i am and what awaits me. My date of birth 26.06.1938 read by Numerologists as the sum of the individual digits: 2 + 6 + 6 + 1 + 9 + 3 + 8 = 35 and 3 + 5 = 8. And so for professionals from numerical divination I’m EIGHT. Can you believe it or not, but something is on things …

top_r_001Aus dem Buch „Life Cycle” Gladys Lobos habe ich gelernt, was ich bin und was mich erwartet. Mein Geburtsdatum 26.06.1938 als die Summe der einzelnen Ziffern von Numerologen gelesen: 2 + 6 + 6 + 1 + 9 + 3 + 8 = 35 und 3 + 5 = 8. Und so für Fachleute aus numerischen Weissagung bin ich acht. Können Sie es glauben, oder nicht, aber etwas ist auf die Dinge…

 

top_r_001Из книги «жизненного цикла» Глэдис Лобос я узнал, что я и что меня ждет. Моя Дата рождения 26.06.1938 прочитаны Нумерология как сумма отдельных цифр: 2 + 6 + 6 + 1 + 9 + 3 + 8 = 35 и 3 + 5 = 8. И так для специалистов из численных гадания я восемь. Можете вы верить ему или нет, но что-то на вещи…

ÓSEMKA

Jest to liczba nadająca największą osobowość. Ósemki są energiczne, bojowe, ambitne, walczą śmiało o osiągnięcie założonych celów, nie pozwalając, by coś stanęło im na drodze i próbując wznieść się wyżej. Wiele jest takich ósemek, które urodziły się w bardzo ubogich rodzinach, a mimo to osiągnęły sukcesy i zaszczyty przyznawane triumfatorom. Dlatego ta wibracja jest po­łączona z triumfem i sławą.

Przysłowiowa ambicja ósemek nie wiąże się wy­łącznie z pieniędzmi, jak wielu przypuszcza, ale przede wszystkim z pragnieniem postępu. Ósemka nie zado­wala się pozycją, jaką zajmuje, jej głównym dążeniem jest pięcie się w górę. Zatrzymanie się oznacza dla niej cofanie. Jeszcze nie osiągnęła jednego celu, gdy myśli już o następnym.

Cechuje je gwałtowność, zdecydowanie i radyka­lizm, wielki zapał i oddanie temu, co robią oraz wpadanie z jednej skrajności w drugą. Nie znają nic pośredniego, wszystko według nich powinno być białe lub czarne, tak lub nie, wszystko lub nic, teraz lub nigdy. Ta szcze­gólna cecha charakteru, która je wyróżnia spośród wszyst­kich pozostałych liczb, zmienia je w ludzi godnych zau­fania, którzy zawsze zajmują jednoznaczne stanowisko. Są szczere i uczciwe; z nimi zawsze wiadomo, czego się trzymać, bo odpowiadają za swoje czyny. Ale ocierają się także o skrajności w swych impulsywnych reakcjach i postawach.

Kiedy ósemka podąża za jakimś celem, wy­daje się porywająca, śmiała, jej nie można się oprzeć, niekiedy jednak ogarnia ją paraliżujący strach, ponieważ jak już zostało powiedziane, nie zna stanów pośrednich. Bywa też niezdecydowana, wahająca się, niepewna, jakby nie była tą samą osobą; przechodzi prawdziwe męczarnie niezdecydowania, zanim zacznie działać, za­skakując tych, którzy znali ją tylko jako osobę aktywną. Są praktyczne, konstruktywne, realistyczne, a także pewne, odpowiedzialne i energiczne, obdarzone wielką siłą moralną i fizyczną, która się ujawnia w ich zewnętrz­nym wyglądzie. Prawie zawsze wyglądają imponująco, godnie i majestatycznie, co wskazuje na posiadany auto­rytet, siłę przyciągania i wielki wpływ na innych.

Potrafią panować nad sobą całkowicie. Nigdy nie tracą nerwów, mogą wytrzymać więcej niż inni; kiedy jednak wyczerpie się ich cierpliwość i tolerancja, mogą zareagować z niesłychaną gwałtownością, nie licząc się z możliwością zniszczenia dorobku całego życia lub ważnej znajomości. Tym co pozwala im brylować w życiu, jest upór, odwaga, dyscyplina i skupienie; ich cele są praktyczne, realistyczne i konkretne, ponieważ wszystkimi ich działaniami kieruje zdrowy rozsądek, a one nie pozwalają sobie na iluzje lub naiwność.

Ósemki nie zwykły działać zuchwale, ponieważ są niezwykle honorowe i godne, co nie pozwala im na swo­bodne, nieskrępowane wypowiedzi. Są uczciwe i szcze­re, starają się być bezstronne i obiektywne w swych są­dach, bo miłują prawdę i sprawiedliwość ponad wszystko.

Jako osoby odważne, ambitne i śmiałe, ósemki stawiają czoła trudnościom, które niesie życie, z od­wagą prawdziwego gracza zdolnego postawić wszystko na jedną kartę, chociaż dla nich jest to ryzyko wkalku­lowane w cenę, bo tylko wtedy się ważą na coś, gdy wszystko mają zaplanowane już wcześniej.

 EIGHT

 This is the number of the most suitable personality. Eights are vigorous, ambitious, combat, fighting boldly to achieve the targets, not allowing to get them on the road and trying to rise above. There are many such eights, who were born in very poor families, and yet it reached successes and honors awarded to victors. Therefore, this vibration is the combined with victory and fame.

The proverbial ambition eights does not involve you, together with the money, as many think, but above all with the desire to progress. Eight not pleased the heading, that is, its main aim is the heel up. Stopping means for her undoing. Not yet reached one goal, when one thinks about the next.

It is characterized by vehemence, and straightforward approach, great enthusiasm and dedication to what they are doing and the falling from one extreme to the other. They do not know anything of the intermediate, all according to them should be white or black, yes or no, all or nothing, now or never. This especially is the  feature, which distinguishes them from all other such numbers, changing them into decent people you can trust, who always take up a clear position. Are sincere and honest; with them, you always know what to keep, because they are responsible for their actions. But rub against the extremes in his impulsive reactions and attitudes.

When eight follows a goal, and it is exciting, bold, its not possible to resist, however, sometimes overwhelmed her paralyzing fear, because as has been said, does not know the intermediate states. Sometimes too hesitant, uncertain, precarious, if it was not the same person; goes real torture of indecision before will begin to work, which is surprising for those who knew her only as an active person. Are practical, constructive, realistic, and also some responsible and energetic, endowed with great strength, moral and physical, which reveals in their outside of top appearance. Almost always look impressive, proudly and majestically, indicating your style, the power of attraction and great impact on others.

 Are able to control each other completely. Never lose the nerves can withstand more than others; but when they run out of patience and tolerance, can react with unprecedented violence, not counting the possibility of the destruction of all life or important people. What allows them to shining at parties in my life, is stubbornness, courage, discipline and focus; their goals are practical, realistic and concrete, because all their activities is guided by common sense, and they do not allow yourself to illusions or naivety.

Eights do not normally work with audaciously, because they are very honorable and worthy of, which does not allow them to speak freely, unfettered expression. Are fair and especially of re, try to be impartial and objective in their are the roof, because they love the truth and justice above all else.

 As a bold, ambitious and bold, eight face difficulties which carries the life, of the weight of the real player able to put everything on one card, although for them it is a risk calculated, because they decide on something only if it was scheduled.

ACHT

 Dies ist die Anzahl der am besten geeignete Persönlichkeit. Achter sind energisch, ehrgeizig, combat, mutig kämpfen, um die Ziele zu erreichen, nicht erlauben, um sie auf die Straße und versucht dazu durchringen. Es gibt viele solche achten, die in sehr armen Familien geboren wurden, und noch erreichte Erfolge und Ehrungen an Triumfatorom vergeben. Daher ist diese Vibration der kombinierten Sieg und Ruhm.

Der sprichwörtliche Ehrgeiz Achter geht nicht Sie, zusammen mit dem Geld, um wie viele, sondern vor allem mit dem Wunsch an den Fortschritt denken. Acht nicht erfreut der Wala-Überschrift, sein Hauptziel ist die Ferse hoch. Stoppen Mittel für ihr zum Verhängnis. Noch nicht erreicht ein Ziel, wenn man, über die nächste denkt.

Es zeichnet sich durch Vehemenz, und Radyka-Lizm, großer Begeisterung und Hingabe, was sie tun und das fallen von einem extrem zum anderen. Sie wissen nicht, was der zwischen-, alle nach ihnen sollten sein, weiß oder schwarz, ja oder Nein, alles oder nichts, jetzt oder nie. Diese besonders das Gólna-Feature, das unterscheidet sie von allen solche Zahlen sie in anständigen Menschen durch die Fania, nehmen Sie immer eine klare Stellungnahme zu ändern. Sind aufrichtig und ehrlich; Damit wissen Sie immer was zu halten, weil sie für ihre Handlungen verantwortlich sind. Aber reiben sich die Extreme in seinem heiter Reaktionen und Verhaltensweisen.

Wenn acht verfolgt ein Ziel, und es ist aufregend, kühn, es ist nicht möglich zu widerstehen, jedoch manchmal überfordert ihr lähmende Angst, denn wie bereits erwähnt, kennt nicht die Zwischenzustände. Manchmal zu zögerlich, Wahająca, prekär, wenn es nicht die gleiche Person; geht echte Folter Unentschlossenheit vor beginnen, für die Skakując derjenigen zu arbeiten, sie nur als eine aktive Person kannte. Praktische, konstruktive, realistisch, und auch einige verantwortlich und energisch, mit großer Kraft, moralischen und physischen, verfügen die auf ihrer Außenseite des oberen Darstellung offenbart. Fast immer beeindrucken Sie, stolz und majestätisch, Angabe Ihrer Auto-Rytet, die Kraft der Anziehung und großen Einfluss auf andere.

Einander vollständig kontrollieren können. Verlieren Sie nie die Nerven widersteht mehr als andere; Aber wenn sie die Geduld und Toleranz ausgehen, mit noch nie da gewesene Gewalt, nicht eingerechnet die Möglichkeit der Zerstörung aller Leben oder wichtige Leute reagieren können. Was ihnen erlaubt, zu shining auf Partys in meinem Leben ist Hartnäckigkeit, Mut, Disziplin und Konzentration; Ihre Ziele sind praktisch, realistisch und konkret, weil ihre Aktivitäten orientiert sich an gesundem Menschenverstand, und sie Sie sich nicht auf Illusionen oder Naivität lassen.

Achter funktionieren normalerweise nicht mit kühn, denn sie sind sehr ehrenhaft und würdig, die nicht an RAS-Bodne, ungehinderte Ausdruck zulässt. Sind fair und vor allem der re, versuchen, unparteiisch sein und Objektiv drin sind Dach, weil sie die Wahrheit und Gerechtigkeit über alles lieben.

Als ein mutiger ehrgeizige und mutige, stehen acht Schwierigkeiten die trägt das Leben, das Gewicht von den real Player in der Lage, alles auf eine Karte zu setzen, obwohl für sie ist es ein Risiko des Wkalku in den Raum installiert, weil ich gerne nur auf etwas wiegen, wenn Sie geplant haben.

ВОСЕМЬ

 Это количество наиболее подходящих личности. Энергичных, амбициозных, боевой, смело борьбы для достижения целей, не позволяя получить их на дороге и пытается подняться выше восьмерок. Есть много таких восьмерки, которые родились в очень бедных семьях, и все же он достиг успехов и отличием, присуждена triumfatorom. Таким образом эта вибрация является комбинированный с победы и славы.

Пресловутый амбиции восьмерок не связаны вы, вместе с деньгами, как многие думают, но прежде всего с желанием прогресс. Восемь не радует wala заголовок, то есть, его Главная цель-пятки вверх. Остановка средства для ее отмены. Пока еще не достигла одной цели, когда один думает о следующей.

Он характеризуется горячностью и radyka-lizm, большой энтузиазм и приверженность к чего они делают и падения от одной крайности к другой. Они не знают ничего промежуточного, все, по их мнению должен быть белый или черный, да или нет, все или ничего, сейчас или никогда. Это особенно функцию gólna, которая отличает их от всех таких других чисел, изменяя их в через Фаня, порядочные люди, которые всегда занимают четкую позицию. Это искренний и честный; с ними вы всегда знаете, что держать, потому что они несут ответственность за свои действия. Но руб против крайностей в его Импульсивные реакции и отношения.

Когда восемь следует цель, и это интересно, жирный, его не возможности сопротивляться, однако, иногда подавили ее парализующего страха, потому что как уже было сказано, не знаю промежуточных состояний. Иногда слишком нерешительной, wahająca, неустойчивым, если он не был того же лица; идет реальная пыток нерешительности перед начнет работать на skakując тех, кто знал ее только как активный человек. Практические, конструктивные, реалистичные и также некоторые ответственный и энергичный, наделены большой силой, моральные и физические, который показывает в их вне Топ внешний вид. Почти всегда выглядят впечатляюще, гордо и величественно, указав ваш авто rytet, сила притяжения и большое влияние на других.

В состоянии полностью контролировать друг друга. Никогда не терять нервы выдерживают больше, чем другие; но когда они бегут из терпения и терпимости, может реагировать с беспрецедентное насилие, не считая возможность уничтожения всех жизни или важных людей. Что позволяет им светит на участников в моей жизни, это упорство, мужество, дисциплину и фокус; их целями являются практические, реалистичные и конкретные, потому что все их деятельности руководствуется здравым смыслом, и они не позволяют себе иллюзий или наивности.

Восьмерок не работают обычно с дерзко, потому что они очень почетным и достойны, которая не позволяет им к рас bodne, беспрепятственное выражение. Справедливы и особенно re, постарайтесь быть объективным и цель есть крыши, потому что они любят правду и справедливость превыше всего.

Как смелые амбициозные и смелые, восемь сталкиваются с трудностями, которые несет в себе жизнь, вес реальный игрок может поставить все на одну карту, хотя для них это риск wkalku, установлен в комнате, потому что я только хотел весить в о что-то, когда вы запланировали.

O autorze

Krzysztof Baranowski żegluje od 15 roku życia, ale zawodowo skończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera łączności (elektroniki), a po ukończeniu Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim wybrał ten drugi zawód.

Napisał 25 książek, zrealizował 50 filmów dokumentalnych, odbył dwa rejsy samotne dookoła świata. Zrealizował trzy projekty budowy jednostek żaglowych: „Poloneza” (14 m długości), „Pogorii” (47 m długości), „Fryderyka Chopina” (54 m długości). Pracuje nad budową kolejnego żaglowca dla młodzieży – „Polonii” (56 m długości).