1. Na czym polega wirtualny rejs

Wirtualny  rejs pozbawiony jest atrybutów żeglarskich – wiatru, plusku fali, trzepotu żagli. Ale problemy żeglugi pozostają te same – jaki wybrać kurs względem wiatru, żeby w optymalnym czasie dopłynąć do wybranego portu, kiedy wykonać zwrot, żeby wykorzystać odkrętkę wiatru, jak zaplanować wejście do nieznanego portu, żeby wykorzystać światła nawigacyjne a już korzystać z niezłej widoczności rozpoczynającego się dnia.

Każdy, kto ma za sobą choć trochę praktyki morskiej, wie jak bardzo złożona może być żegluga – od planowania rejsu, prowiantowania i doboru załogi po  manewry portowe, kotwiczenie i sytuacje awaryjne, z którymi trzeba się uporać.

Te wszystkie sytuacje możemy symulować, żeby za każdym razem znaleźć najlepsze rozwiązanie. Tak jest w rzeczywistości i to samo możemy przeprowadzić w warunkach wirtualnych. Sam wielokrotnie rysowałem na papierze spodziewane manewry z zadanym kierunkiem wiatru. Nazywało się to teorią manewrowania i przygotowywało mnie do tego co może zdarzyć się w rzeczywistości.

Myślę, że w tym wirtualnym rejsie znajdą ie sytuacje podobne do tych, które spotyka się w rzeczywistości i na prawdziwym jachcie w kolejnym rejsie przećwiczone gotowe rozwiązania przydadzą się jak znalazł.

Jako żeglarze jesteśmy przyzwyczajeni, by patrzeć w niebo i oczekiwać jakie wiatry przyniesie kolejny front. Teraz patrząc w monitor komputera widzimy kolejne fronty i zmiany wiatrów w kolejnych prognozach pogody. Wykorzysta się je podobnie jak w rzeczywistości – ostrząc, gdy wiatr na to pozwala, wykonując zwrot, gdy przeciwny hals okaże się korzystniejszy.

Rejs odbywa się na platformie Akademii Nawigacji Elektronicznej – https://www.akademianawigacji.pl/

2. Zasady kursu

Kurs jest prowadzony według zasad szkolenia on’line, bez bezpośredniego kontaktu wykładowcy z uczestnikiem. Materiały dydaktyczne (wykłady, poradniki, prezentacje) będą wystawiane do kursu przed weekendem, w piątek po południu z takim wyliczeniem, aby zadania z nimi związane pojawiały się w następnym weekendzie. Część materiałów znajduje się w dziale ABC skippera, dostępnym po uzyskaniu logowania do kursu – proszę o zapoznanie się i wykorzystywanie w żegludze.

Pierwsze dwa tygodnie będą przeznaczone dla działań wstępnych oraz organizacji załóg. Dla zapewnienie właściwego poziomu zajęć do każdotygodniowej porcji materiałów (wykładów, prezentacji) przewidziane są zadania indywidualne, ze zróżnicowanymi danymi początkowymi (wejściowymi) dla każdego uczestnika oraz zadania załogowe wymagające współpracy w obszarze utworzonej dobrowolnie załogi, które do oceny przedstawia aktualny skipper.

Planowe odcinki

Każdego weekendu załogi pływają od godziny 09 w sobotę do 18 w niedzielę (czas UTC). W tym czasie zgodnie z warunkami pogodowymi jacht płynie z prędkością wynikającą z przyjętego kursu względem wiatru, określoną z biegunowych jachtu. Gdy załoga w czasie weekendu nie przepłynie założonej drogi zostanie „teleportowana” do zamierzonego portu, do którego wejdzie lub z którego wystartuje w następny weekend.

Podział uczestników na załogi, obowiązki lidera, zmiana lidera.

Wszyscy uczestnicy kursu organizują się na forum TAWERNA PORTOWA w załogi 4 lub 5 osobowe. Wybór jachtu odbywa się poprzez moduł głosowania. Ukształtowana załoga ze swojego składu wybiera lidera, ta funkcja może (i powinna być zmieniana) tak, aby każdy przez kilka odcinków rejsu pełnił ten obowiązek. Zmiana może być dokonana tylko w porcie (na kotwicy), nie na morzu. Do zadań lidera należy organizowanie pracy załogi, korespondowanie w imieniu załogi z prowadzącymi, reprezentowanie załogi w sprawach niejasności oraz przesyłanie opracowań do oceny w formie uwzględniającej udział każdego z członków załogi. Dla oceny przyjmujemy, że przesłane opracowanie jest wspólnym dziełem wszystkich członków załogi i zasługuje na równą punktację, chyba że lider wyraźnie określi inny udział jakiegoś członka załogi.

Zmiany w składach załóg

W przypadku wyłączania się ze wspólnej pracy któregoś z członków załogi lider ma prawo obniżyć jego ocenę, a w sytuacjach uporczywego nie podejmowania pracy wysadzenia na ląd. Osoby usunięte z załóg mogą się ponownie zorganizować w minimum trzyosobową, nową załogę i dalej płynąć w gronie leniwców. Można we takim przypadku dalej zbierać punkty lub ograniczyć się jedynie do obserwacji poczynań innych załóg. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do przeorganizowania załóg w przypadku, gdy załoga jachtu okazałaby się tylko dwuosobowa – przyjmujemy minimalną obsadę trzyosobową.

Organizacja etapów

W początkowej części rejsu dłuższe odcinki będą dzielone na dwie części (w czasie dwóch weekendów) – w pierwszy wychodzimy z portu na pozycję umożliwiającą przyjęcie dłuższej drogi kursowej i żeglujemy w możliwie najkorzystniejszym kursie w kierunku celu. Po zakończeniu żeglugi określamy nasza pozycję i przesyłamy prowadzącym wraz z nakresami drogi na mapie i kolejnymi WP do oceny (szczegóły w założeniu zadania – „wyjście z portu”). W drugim weekendzie załogi zostaną przestawione na pozycje, umożliwiające osiągnięcie portu docelowego, obowiązkiem załóg będzie dożeglowanie do WP wejściowego do portu oraz odpowiedni manewr wejścia i manewrów wewnątrz basenów portowych oraz cumowania. Po wejściu do portu przesyłamy prowadzącym nakresy drogi na mapie do oceny (szczegóły w założeniu zadania – „wejście do portu”).

Zadania indywidualne

Każdy z członków załóg (także liderzy) wykonują w tygodniu zadania indywidualne. Pojawiać się będą w piątek po południu, z terminem przesłania rozwiązania do następnego piątku (cały tydzień). Zadanie będzie oceniane do środy lub czwartku i wówczas pojawi się uzyskana punktacja oraz omówienie zadania. Jedno z prawidłowych, najwyżej ocenionych rozwiązań będzie udostępnione dla pozostałych uczestników kursu jako zasób wiedzy. Zadania indywidualne będą przeciętnie wyceniane na 5 punktów, z odchyleniami zależnymi od ich skomplikowania.

Zadania załogowe

Każda załoga pod kierunkiem aktualnego lidera wykonuje w tygodniu zadania załogowe. W zasadzie będzie to płyniecie na określonej trasie, ogólne zasady omówione są w organizacji etapów, szczegóły w założeniach do każdego etapu rejsu. Zadaniami załogowymi mogą być też rozwiązania sytuacji awaryjnych, komunikacja ze stacjami brzegowymi, alarmy i inne przypadki w czasie kursu-rejsu. Zadania załogowe będą przeciętnie wyceniane na 10 punktów, z odchyleniami zależnymi od ich skomplikowania.

Testy

Wiedza z poszczególnych części materiału będzie weryfikowana przy pomocy prowadzonych on’line czterech testów problemowych (dwa razy nawigacja, przepisy, meteorologia) oraz pięciu testów sprawdzających przyswojenie działu ABC. Na moment wypełnienia testu każdy uczestnik decyduje się w otwartym okienku czasowym samodzielnie, czas jest ograniczony, drugie podejście jest możliwe po określonym czasie i wybiera się lepszy wynik.

Regaty

Etap w Zatoce Biskajskiej planujemy przeznaczyć na regaty indywidualne (samotników), ale ponieważ czas przepłynięcia będzie dłuższy jak weekend etap ten wymagać będzie logowania się co 8 lub 4 godziny, aż do czasu dopłynięcia na metę, aby ustalić nowy kurs względem wiatru, lub podjąć decyzję o redukcji lub dostawieniu ożaglowania, tak aby zapewnić optymalna żeglugę. Maksymalną ilość punktów zdobędzie oczywiście zwycięzca regat z naszego grona, kolejne miejsca będą punktowane niżej.

Zasady punktacji

W kursie-rejsie obowiązują określone zasady punktacji zadań indywidualnych, działań załogowych, testów. Każdy z uczestników ma utworzone na platformie własne konto, na którym sumowane są kolejno uzyskiwane punkty. Własne konto widoczne jest dla uczestnika, wszystkie dla prowadzących. Ukończenie kursu wymaga zdobycia połowy wszystkich dostępnych punktów, osoby te otrzymają certyfikat z wymienioną ilością zdobytych punktów.

Dla zaliczenia i uzyskania certyfikatu konieczne jest zdobycie minimum połowy punktów i pozytywny udział w zadaniu końcowym kursu. W całym kursie możliwe jest zdobycie 250 punktów w następującym podziale.

O autorze

Krzysztof Baranowski żegluje od 15 roku życia, ale zawodowo skończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera łączności (elektroniki), a po ukończeniu Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim wybrał ten drugi zawód.

Napisał 25 książek, zrealizował 50 filmów dokumentalnych, odbył dwa rejsy samotne dookoła świata. Zrealizował trzy projekty budowy jednostek żaglowych: „Poloneza” (14 m długości), „Pogorii” (47 m długości), „Fryderyka Chopina” (54 m długości). Pracuje nad budową kolejnego żaglowca dla młodzieży – „Polonii” (56 m długości).